Club & leden

Het geldig Clubreglement van Hand in Hand Vlijtingen werd tijdens de Algemene Vergadering van 8 december 2017 goedgekeurd.

Meer over de club vindt u in het menu rechts op deze pagina.

Wilt u het Huishoudelijk Reglement afdrukken (PDF bestand van 363 KB), dan klik hier...
print button (PDF)

Huishoudelijk Reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen.
1. De vereniging Hand in Hand Vlijtingen (HIH) is opgericht in 1971. Op 26 november 1981 overgegaan van feitelijke vereniging naar "Vereniging zonder winstgevend doel".
2. De vereniging is sinds 4 december 2015 gevestigd op de Bilzersteenweg 83 te Vlijtingen.
Het Huishoudelijk Reglement is van toepassing in de onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging zoals die op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Tongeren zijn neergelegd.
Artikel 2 - Leden.
3. De vereniging bestaat uit vrijwillig toegetreden leden, die in clubverband willen fietsen en mee willen helpen aan het welzijn van de club.
4. De clubleden helpen mee aan de activiteiten van de club als deze hulp verantwoord en nodig is voor een vlot en veilig verloop van de activiteit.
Artikel 3 - Ereleden.
5. Ereleden zijn personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen rechten en verplichtingen meer jegens de vereniging.
Artikel 4 - Het lidmaatschap.
6. De aanmelding gebeurt door invulling en ondertekening van het aanvraagformulier tot lidmaatschap.
7. Het lidgeld wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. Het bedrag van de verzekering wordt bepaald door de federatie (VWB)). Deze kosten dienen aan de club te worden voldaan.
8. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten worden aangemeld bij de sportfederatie waaronder de club ressorteert en verzekerd is.
Artikel 5 - Rechten en plichten van de leden.
Alle leden hebben de hierna genoemde rechten en plichten.
9. Bij toetreding als lid hebben zij dat recht op een exemplaar van het Huishoudelijk Reglement en inzage in de statuten.
10. Zij hebben het recht om deel te nemen aan de fietstochten van de club.
11. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen en bericht te geven over het resultaat aan het lid.
12. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van verandering van hun adres.
13. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de jaarlijkse heraansluiting en dit binnen de tijd door het bestuur vastgelegd en vóór het verstrijken van de verzekering.
14. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en de richtlijnen opgesteld door de federatie.
15. Clubleden dienen mee te helpen aan de inrichtigingen van de club. Wie niet meehelpt wordt uitgesloten van het Clublaureaatschap.
Artikel 6 - Clubritten.
16. Clubritten zijn ritten die door het bestuur als clubritten zijn aangeduid op het programma. In geval van specifieke omstandigheden mag door een aanwezig bestuurslid beslist worden een ander rit dan de geplande rit te fietsen als een meerderheid van de aanwezige fietsers daarmee akkoord gaat. Deze rit telt dan ook als clubrit.
17. Clubritten vertrekken steeds aan het lokaal en worden in groep gereden. Indien men niet mee vertrekt aan het lokaal, telt deze rit niet als clubrit.
18. Clubritten zonder stop onderweg zijn "Sterritten". Deelnemers aan "Sterritten" zijn verplicht samen met de club naar het clublokaal terug te keren, zich daar te laten inschrijven en hun bijdrage te betalen om de rit als clubrit voor het Clubkampioenschap te laten tellen.
19. Clubleden die bij clubritten niet inschrijven komen niet in aanmerking voor het laureaatschap en worden geschrapt.
20. Men kan nooit meer clubritten behalen dan er door de club ingericht worden tijdens het lopende seizoen.
21. Deelnemers aan clubritten dienen in clubkledij te vertrekken. Sluikreclame is verboden.
22. Bij iedere clubrit is een verantwoordelijke baankapitein die zorgt voor het goede verloop van de rit, zowel op sportief (snelheid en veiligheid) als op administratief gebied (melding deelnemers). Iedere deelnemer schrijft spontaan in.
Artikel 7 - Ritten.
23. Aan elk clublid dat tijdens het lopende seizoen op de door de club erkende ritten een aantal kilometers heeft gefietst, wordt op het einde van het seizoen een aankoopbon toegekend vanaf drieduizend kilometers. Deze aankoopbon is geldig bij de sponsors tot 1 juni van het volgend seizoen.
Artikel 8 - Clubkledij.
24. Clubkledij kan bij de club besteld en aangekocht worden aan kostprijs.
Artikel 9- Clublaureaatschap.
25. Twintig clubritten tijdens het seizoen geeft recht op het clublaureaatschap. De beloning zal jaarlijks door het bestuur gekozen worden. Voor wie meer dan twintig clubritten heeft, bepaald het bestuur de mogelijkheden van beloning.
Artikel 10 - Clubkampioenschap.
26. Het clubkampioenschap wordt opgemaakt op basis van het aantal gereden clubritten. Het clublid met de meeste clubritten is de clubkampioen van het seizoen. Indien er een gelijke stand is van de clubritten tellen de meest gereden kilometers.
27. Er zijn 5 prijzen voorzien na afloop van het seizoen. De 5 eerste zijn de clubleden met de meeste clubritten.
28. Ieder clublid die rijdt met een e-bike mag deelnemen aan het clubkampioenschap van de meeste clubritten.
Artikel 11 - Kostenvergoedingen.
29. Het bestuur is bevoegd om aan de leden gemaakte kosten te vergoeden.
30. De kilometervergoeding wordt geregeld door het bestuur en bedraagt momenteel 0,25 € per gereden kilometer.
31. Bestuursleden die geen onkosten van bestuursvergaderingen claimen, worden gratis uitgenodigd op het clubfeest.
Artikel 12 - Wijziging van het Huishoudelijk Reglement.
32. Het Huishoudelijk Reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de Algemene Vergadering.
33. Ieder voorstel tot wijziging wordt schriftelijk betekend aan het dagelijks bestuur en opgenomen in de dagorde van de Algemene Vergadering.
34. Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement wordt genomen mits een tweederde meerderheid.
Artikel 13 - Slotbepalingen.
35. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.
36. Na vaststelling van het reglement wordt de tekst bekend gemaakt aan de leden.
   

Aldus vastgesteld in de Algemene Vergadering op datum van 21 juni 2021.

Namens het bestuur.
De voorzitter - Ondervoorzitter - Secretaris
 
UPWARDS

VWB logo
SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS
CRELAN SPACER ROGIERS SPACER JANSSEN-MARRES SPACER VIS FACTORIJ SPACER DELHAIZE SPACER DAVO SPACER MHEERCAFE SPACER WIJNDOMEIN
SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS

spacer 10 px high