GDPR Beleid

Vanaf 25 mei 2018 werd de Europese Verordening rond GDPR (General Data Protection Regulation) toegepast. Deze Europese uniformisering van de privacywetgeving op het vlak van verwerking en bescherming van persoonsgegevens heeft gevolgen ook voor onze fietsclub.

WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw heeft daarom een privacyverklaring uitgewerkt en verplicht zich daardoor de daar genoemde principes te aanvaarden.

Je kan de privacyverklaring ook hier downloaden (PDF).

Vraag hier voor verder uitleg omtrent de GDPR in onze club.Rolands kleiner fietser 

Privacyverklaring

1. Algemeen
  WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.
 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR). 

   
 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  spacer je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  spacer

verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

  spacer passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  spacer geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  spacer op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen  respecteren.
   
  Als WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
    WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw
Zetel: Bilzersteenweg 83
E-mailadres: info@hih-vlijtingen.be
Telefoon: 0473/22 05 68
     
1.1 Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?
  Je persoonsgegevens worden door WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:
  spacer Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw (uitvoering overeenkomst)
  spacer Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
  spacer Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)
     
1.2 Welke gegevens verwerken we?
  Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen:
  spacer Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  spacer Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  spacer Rijksregisternummer
  spacer Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit
     
1.3 Wie verwerkt de gegevens?
  De gegevens kunnen verwerkt worden door volgende externe organisaties:
  spacer Bestuursleden van de vereniging
  spacer Vrijwilligers van de vereniging
  spacer Vlaamse Wielrijdersbond (gedeelte verantwoordelijkheid) https://www.vwb.be/blog/102/2800
     
1.4 Verstrekking aan derden
  De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:
  spacer het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  spacer het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
  Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
  Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.
  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.
     
1.5 Minderjarigen
  Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.
     
1.6 Bewaartermijn
  WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw  bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.
     
1.7 Beveiliging van de gegevens
  Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  spacer Alle personen die namens WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw  van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  spacer We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  spacer We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
  spacer Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
  spacer We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  spacer Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegeven.
     
1.8 Je rechten omtrent je gegevens
  Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.
  Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
  Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
  Onze medewerkers zijn geďnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
     
1.9 Klachten
  Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.
  Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de
  Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be
     
1.10 Wijziging privacyverklaring
  WTC Hand in Hand Vlijtingen vzw  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.
  De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.
 
UPWARDS
SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS
CRELAN SPACER ROGIERS SPACER JANSSEN-MARRES SPACER VIS FACTORIJ SPACER MHEERCAFE SPACER WIJNMAGAZIJN
SPONSORS - SPONSORS - SPONSORS

spacer 10 px high